Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:

u partnerstvu sa

Visokom školom strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
Društvom defektologa Vojvodine
Udruženjem vaspitača Vojvodine
Nacionalnim centrom za talente


je organizovala 

Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Darovitost - prepoznavanje i podrška 

U Novom Sadu, 29.09.2017. - 1.10.2017. u hotelu Putnik

NOVO!!!! NOVO!!!!

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

 

PROGRAM KONFERENCIJE

Cilj  konferencije:

Razmatranje teorijskih postavki i praktičnih iskustava u radu sa darovitom (talentovanom i izuzetnom) decom, mladima i odraslim osobama; razmena i deljenje znanja i veština o radu sa darovitima; razmatranje postignuća i perspektiva razvoja odnosa prema ovim osobama; podizanje nivoa svesti svih učesnika u raznim sektorima o potrebama za dodatnom pažnjom i posebnim radom sa darovitim osobama.

Učesnici konferencije:

Konferencija je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenima u javnim servisima i upravama, medijskim radnicima, studentima i drugima koji se u svom radu susreću i bave darovitom decom, mladima i odraslima, iz zemlje i inostranstva. 

Konferencija je u posupku akreditacije za oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama i u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji.

Jezici Konferencije: srpski, engleski, hrvatski.

Pozivamo Vas da prijavite svoje učešće na Konferenciji u formi usmenog izlaganja, poster prezentacije, zasebne radionice (u posebnom dogovoru sa organizatorima), ili da učestvujete kao slušalac, bez izlaganja.

Podteme:  

- Vaspitno-obrazovni rad sa darovitom (talentovanom i izuzetnom) decom, mladima i odraslima,
- Bogaćenje znanja i veština darovitih,
- Aktuelni pristupi u radu darovitima,
- Otkrivanje i prepoznavanje darovite dece, mladih i odraslih,
- Podizanje darovite dece,
- Dodatna podrška darovitim osobama,
- Etička pitanja o darovitima,
- Stimulativni programi za darovite,
- Osnaživanje profesionalaca za rad sa darovitima,
- Odnos društva prema darovitima.
Radovi na druge teme koji se bave darovitima (talentovanima i izuzetnima) takođe su dobrodošli.

Smeštaj:

Za učesnike Konferencije smo obezbedili i smeštaj u hotelu Putnik, na bazi  dva prenoćišta sa doručkom za 29./30.09. i 30.09./01.10. 2017. godine u dvokrevetnim sobama. Učesnici takođe mogu odlučiti da smeštaj organizuju samostalno.

Kotizacija:

Kategorije učesnika

Za uplate od 21.07. do 25.08.2017. *

Kotizacija za učešće bez smeštaja

 

Za uplate od 25.08.2017.

Kotizacija za učešće bez smeštaja

Za uplate od 21.07. do 25.08.2017. *

Kotizacija sa smeštajem u dvokrevetnoj sobi u hotelu Putnik**

 

Za uplate od 25.08.2017.

Kotizacija sa smeštajem u dvokrevetnoj sobi u hotelu Putnik**

Članovi Mense Srbije i Društva defektologa Vojvodine

3.000,00 RSD

 3.600,00 RSD

9.100,00 RSD

10.920,00 RSD

Drugi učesnici iz zemlje

5.000,00 RSD

6.000,00 RSD 

11.100,00 RSD

13.320,00 RSD 

Studenti

1.800,00 RSD

2.160,00 RSD 

7.900,00 RSD

9.480,00 SRD 

Učesnici iz inostranstva

60 €

72  €

110 €

132 € 

Članovi Mense iz inostranstva

45 €

53 € 

95    €

114 € 

* Za uplate nakon 25.08.2017.  sve cene će biti uvećane za 20%

** Cena je izražena po osobi i obuhvata: kotizaciju, smeštaj u dvokrevetnoj sobi na bazi prenoćišta sa doručkom (dva prenoćišta), PDV, boravišnu taksu i obavezno osiguranje.

*** Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 2.600 din

 

Kotizacija obuhvata:
- Prisustvo, praćenje i/ili učešće u radu Konferencije,
- Objavljivanje sažetka u Zborniku sažetaka (za izlagače)
- Štampani program Konferencije, Sertifikat o učešću,
- Zbornik sažetaka,
- Uverenje o pohađanom obliku stručnog usavršavanja za prosvetu i socijalnu zaštitu (za učesnike iz Srbije),
- Prateći radni materijal,
- Koktel dobrodošlice,
- Osveženja u radnim pauzama (napici i koktel zalogaji).

Prijave učesnika sa radovima su završene. Zainteresovani za prisustvo konferenciji bez rada se mogu javiti organizatorima putem e-maila na: konferencija@mensa.rs.

Način uplate kotizacije:
Nakon prijave, u roku od 48h ćete na e-mail adresu dobiti predračun i uputstva za uplatu kotizacije.

Uputstvo za prijavu izlaganja:
Izlaganja se prijavljuju popunjavanjem prijavne forme na sajtu Mense Srbije i dostavljanjem sažetka izlaganja (i za usmena izlaganja i za poster prezentacije) do 30.06 (juna) 2017. godine na adresu: konferencija@mensa.rs.

Organizatori Konferencije će štampati Zbornik sažetaka svih prihvaćenih izlaganja na srpskom, engleskom ili hrvatskom jeziku, pod uslovom da je u propisanom roku uplaćena kotizacija za učešće na Konferenciji.

Sažetak  prijavljenog rada za  izlaganje  i  objavljivanje  u  Zborniku  sažetaka  Konfrencije  mora imati sledeće odlike:
Jezik:  srpski, engleski ili hrvatski
Pismo: latinično
Obim: od 200 do 500 reči
Font: Times New Roman
Veličina slova: naslov - 14 pt, bold
                       autori sa afilijacijama – 12 pt, regular
                       sažetak (do 500 reči) – 12 pt, regular
                       ključne reči (od 3 do 5) – 12 pt, italic.

U sažetku treba obavezno izdvojiti: cilj rada/istraživanja, metod, rezultate i zaključak ili određene preporuke.  Sažetak po pravilu ne sadrži reference.

Jedan autor se može pojaviti na najviše tri rada tj. izlaganja, bez obzira u kojoj formi je izlaganje prijavljeno.

Svi prijavljeni radovi se upućuju međunarodnom recenzentu na ocenu zadovoljenosti uslova za prihvatanje.

Dužina usmenih izlaganja prijavljenih učesnika na Konferenciji je ograničena na 10 minuta. 

Poster prezentacije treba da su maksimalne veličine 80x110cm, portret ili landscape pozicije, sa jasno vidljivim tekstom sa udaljenosti od 2m. Poster prezentacije autori donose na Konferenciju.

Opšte napomene:  Tekstovi sažetaka radova neće biti podvrgnuti jezičkom lektorisanju. Autori snose ličnu odgovornost za sadržaj prijavljenih izlaganja i dostavljenih sažetaka.

Odgovor o prihvatanju prijavljenog izlaganja dobićete od organizatora do 10. 07. (jula) 2017. godine, isključivo na e-mail adresu koju ste naveli u prijavnoj formi.

Organizatori Konferencije "Darovitost - prepoznavanje i podrška", pored Zbornika sažetaka svih prihvaćenih izlaganja, pripremaju i Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, kao nezavisno izdanje.

Važni datumi:

- do 30. juna 2017. - prijava izlaganja (putem prijavne forme, uz dostavljanje sažetka);
- do 25. avgusta 2017. - prijava učešća bez izlaganja (putem prijavne forme);
- 10.  jul 2017. - obaveštavanje učesnika da li je rad prihvaćen;
- Uplata kotizacije:    do 20. jula 2017. - rok za rane uplate po nižoj ceni;
                                  do 25. avgusta 2017. - rok za uplate po redovnoj ceni;
                                  do 05. septembra 2017. - last minute po višoj ceni.

Program Konferencije

Tačan Program Konferencije će biti objavljen na web stranici Konferencije najkasnije do 15.09. (septembra) 2017. godine.

Dodatne informacije na: konferencija@mensa.rs

Očekujući Vašu prijavu za učešće na Konferenciji i susret sa Vama u Novom Sadu, srdačno Vas pozdravljamo!
    
Organizacioni odbor  Konferencije

 

Partneri:

              
 

Copyright © 1998-2017. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić