Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Pravilnik rada SIGova

(usvojen 2011. godine)

Osnivanje SIGa

 Član 1

Svaki zainteresovani član Mense Srbije koji nađe još dva istomišljenika u okviru Mense Srbije, može osnovati SIG. On će poslati Nacionalnom koordinatoru za SIGove (sig@mensa.rs), opis interesovanja, mesto osnivanja SIGa, ime i kontakt adrese koordinatora, kao i plan potencijalnih aktivnosti. Nacionalni koordinator će o tome obavestiti članstvo Mense preko Mensinih glasila.

Rad SIGa

 Član 2

SIG mora imati najmanje tri punopravna člana Mense, od kojih je jedan koordinator.

Član 3

Strukturu, administraciju i delovanje SIG-a određuju koordinator i članovi SIG-a u skladu sa Statutom Mense Srbije, ovim pravilnikom i drugim aktima Mense Srbije.

Član 4

U rad SIGa se mogu uključiti i osobe koje nisu članovi Mense Srbije, ukoliko pomažu rad SIGa.

Član 5

Mensa Srbije odgovara za akcije SIG-a samo ako ih je odobrilo Predsedništvo Mense Srbije. SIG sme nastupati u javnosti i imati kontakte sa javnošću isključivo ukoliko je dobijena dozvola od Predsedništva za takvu aktivnost, a u suprotnom ne sme da nastupa kao Mensin SIG. Jednom dobijeno odobrenje važi samo za tu konkretnu, unapred dogovorenu aktivnost, a za svaku sledeću eventualnu akciju SIG mora tražiti novo odobrenje. Dozvola nije potrebna za aktivnosti koje se sprovode unutar Mense.

Član 6

SIG nema svojstvo pravnog lica.

Član 7

SIG ne može u svom nazivu sadržati naziv Mense Srbije.

Član 8

SIG treba da ima aktivnosti najmanje jednom u toku 3 meseca.

Član 9

Koordinator SIGa podnosi mesečni izveštaj o radu SIGa, a najmanje jednom u 6 meseci zbirni izveštaj koji će biti objavljen u Biltenu Mense Srbije.

Član 10

Smatraće se da je SIG imao aktivnost ukoliko je izveštaj o njoj objavljen u Biltenu ili na web prezentaciji Mense Srbije.

Član 11

Ukoliko SIG nema aktivnosti 6 meseci, smatraće se ugašenim. Ukoliko koordinator SIGa odustane od funkcije koordinatora SIGa, ili izgubi status punopravnog člana u Mensi, SIG će biti privremeno arhiviran do eventualne pojave novog koordinatora.

Promocija SIGa

 Član 12

Koordinator treba da napiše sažet opis (oko 200 reči) rada SIGa, aktivnosti u njemu za web prezentaciju Mense Srbije. Ovo se upućuje Nacionalnom koordinatoru za SIGove.

Član 13

Koordinator može priložiti i fotografije i audiovizuelne zapise koji predstavljaju rad SIGa, a uredništva Biltena i Internet prezentacije će ih objaviti u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Član 14

SIG koji ima bar 10 članova Mense, može imati svoju mailing listu, prvenstveno radi komunikacije između članova. Zahtev se upućuje web timu (web@mensa.rs) od koga će koordinator dobiti uputstva o detaljima rukovođenja listom.

Član 15

SIG koji ima bar 30 članova Mense može imati svoj podforum na Forumu Mense Srbije. Koordinator SIGa može odabrati da podforum SIGa bude vidljiv svim članovima Mense, ili samo članovima SIGa. O svojoj odluci će obavestiti Web tim Mense Srbije prilikom slanja zahteva za otvaranje podforuma. Podforumu SIGa mogu da pristupe samo oni članovi SIGa koji su punopravni članovi Mense Srbije.

 Obaveze Nacionalnog koordinatora za SIGove

 

Član 16

Nacionalnog SIG koordinatora postavlja Predsedništvo iz redova punopravnih članova Mense Srbije. Mandat SIG koordinatora traje dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 17

Nacionalni koordinator za SIGove je dužan da razmotri predlog grupe članova koja želi da osnuje SIG i da ih posavetuje oko pitanja koja se tiču obaveza, ciljeva i načina rada. Takođe je dužan da prosledi dobijeno obaveštenje o pokretanju SIGa Uredništvu Biltena, i Uredništvu web prezentacije.

Član 19

Nacionalni koordinator je dužan da dostavi spisak aktivnih SIGova i njihove planirane ili protekle aktivnosti Uredništvu Biltena bar dva puta godišnje.

Član 20

Nacionalni koordinator je dužan da, na zahtev Predsedništva, dostavi spisak aktivnih SIGova i njihove planirane ili protekle aktivnosti.

Član 21

Nacionalni koordinator za SIGove prosleđuje spisak SIGova Mensi Internacional radi formiranja svetske liste SIGova i moguće saradnje među njima.

 

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić