Korisničko ime:
Lozinka:

Registracija
Zaboravljeno:
Provera da li je članstvo aktivno: Upit traje do 10 sec

Akcija bezbednog odlaganja e-otpada "UKLJUČI SE!"

Zajednički projekat EKOlogičnog SIG-a i
Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (ETF).

GDE SE NALAZE KUTIJE?

     

Problem:
Elektronski otpad (e-otpad) čini sve ono što proizvodi, prenosi ili radi na struju. S obzirom na to da sadrži teške metale i štetna organska jedinjenja, e-otpad spada u klasu opasnog otpada i ne treba ga mešati s komunalnim otpadom. Jedan od razloga je što neodgovorno skladištenje e-otpada može da dovede do zagađivanja podzemnih voda i zemljišta. Istovremeno, e-otpad predstavlja vredan izvor sirovina koje se iz njega mogu izdvojiti naročitim postupcima prerade.

Trenutno, građani mogu da predaju krupni e-otpad - prvenstveno belu tehniku - firmama koje se bave reciklažom i za njega dobiti neku simboličnu naknadu. Interesovanje za preuzimanje sitnog e-otpada (npr. malih kućnih aparata) daleko je manje, dok se e-otpad najmanje kategorije prema nama dostupnim saznanjima organizovano ne otkupljuje. Razlog za to je ekonomska (ne)isplativost. Naime, u Srbiji iz e-otpada prvenstveno izdvajaju gvožđe i bakar; dok je, u npr. slušalicama za mobilne telefone, njihov je udeo simboličan, pa prerađivači ne nalaze interesa da ih otkupljuju.

Situacija sa firmama - pravnim licima - nešto je drugačija. Firme treba da zaključe ugovore s operaterima koji će preuzimati njihov e-otpad. Od vrste i količine otpada zavisi hoće li firma plaćati, ili će dobiti neku naknadu za svoj otpad.

Međutim, danas je svakodnevni život teško zamisliti bez elektronskih aparata i uređaja, a oni dolaze sa raznolikom i mnogobrojnom pratećom opremom. Upravo ovakav tip e-otpada je najčešći, a tehnološki napredak i kontinuirano unapređivanje postojećih modela aparata samo doprinose njegovom gomilanju. Mada Srbija nije među vodećim zemljama u generisanju velikih količina e-otpada, ovim pitanjem se treba što pre pozabaviti. Posebno je alarmantna činjenica da pojedine razvijene zemlje izvoze svoj e-otpad u zemlje u razvoju, koje nemaju adekvatnu tehnologiju za recikliranje e-opada, čime samo izmeštaju zagađenje životne sredine i ostvaljaju drugima da se nose sa posledicama.

Predmet:
Znanje i motivacija za adekvatno odlaganje e-otpada najmanje kategorije među stanovnicima Beograda.

Cilj:
Cilj projekta je da se građanima pruže informacije i mogućnost za odgovorno odlaganje e-otpada najmanje kategorije, poput kablova za mobilne uređaje i računare, slušalice i punjače.

Zadaci:
• Informisanje građana o posledicama neadekvatnog odlaganja e-otpada.
• Podsticanje građana da svoj e-otpad odlože na odgovoran način, odnosno, da svoj e-otpad odlože u za to predviđene, obezbeđene i postavljene kutije.

Strategije:
Kako bi građani postali svesniji štetnih posledica neadekvatog odlaganja e-otpada, biće primenjena strategija informisanja. Tom prilikom će biti primenjene TRI intervencije:
1. Postavljanje plakata o posledicama neadekvatnog i načinima adekvatnog odlaganja e-otpada.
2. Postavljanje elektronskog oglasa na društvene mreže.
3. Pružanje osnovnih informacija o posledicama neadekvatnog i načinima za odgovorno odlaganje e-otpada od strane volontera koji bi akciju promovisali na lokacijama na kojima su postavljene namenske kutije.

Sa druge strane, jasno je prepoznato da građani nisu u mogućnosti da odgovorno odlože svoj e-otpad, te je druga strategija akcije pružanje mogućnosti da upravo to i učine. Kutije za odlaganje najmanje kategorije e-otpada će biti postavljene na nekoliko lokacija, dok će se prve od njih nalaziti u holu zgrade tehničkih fakulteta i u Računskom centru ETF-a, i građani će biti pozvani da svoj e-otpad odlažu na tim mestima. Prikupljeni e-otpad bi, zatim, bio periodično predavan recikleru. Naime, ETF spada u kategoriju pravnih lica koja proizvode e-otpad i, kao takvo, ima zaključen ugovor sa reciklerom koji preuzima ovu vrstu otpada.

Ciljna populacija:
U pilot-fazi projekta, ciljnu populaciju će predstavljati studenti ETF-a, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, s obzirom na to da će prvi plakati i kutije biti postavljeni u zgradi koju dele pomenuti fakulteti. Međutim, akcija će biti promovisana i na društvenim mrežama, biće postavljene i kutije na drugim lokacijama, jer je težnja da ostvari preventivno delovanje na univerzalnom nivou.

Prostorni okvir:
Polazna ideja je da se projekat realizuje na teritoriji Beograda. Međutim, ukoliko bude bilo mogućnosti, radi smo da proširimo akciju i na druge gradove i opštine na teritoriji Republike Srbije.

Vremenski okvir:
Akcija počinje 5. juna 2019. godine.

Kako je želja da akcija kontinuirano traje dokle god postoji mogućnost da se prikpljeni e-otpad na adekvatan način odloži i reciklira, samo trajanje projekta zavisi od mogućnosti ETF-a da prikupljeni e-otpad dostavlja reciklerima sa svojim krupnim e-otpadom.

Teorija promene:
Polazna hipoteza je da građani nisu motivisani da odgovorno odlažu e-otpad jer nisu informisani o posledicama neadekvatnog odlaganja e-otpada i nemaju mogućnost da isti odlože na za to posebno predviđeno mesto.

Ukoliko bi građani bili upoznati sa posledicama neadekvatnog odlaganja e-otpada, motivacija za preuzimanje aktivne i odgovorne uloge u zaštiti životne sredine bi porasla.

Ukoliko bi, istovremeno, imali znanje i priliku da na adekvatan način odlože svoj e-otpad, građani bi na taj način i postupili.

Copyright © 1998-2024. Mensa Srbije
info@mensa.rs      design by Suzana Tomić